Glass Onions (2014)

Glass Onions Trailer

Glass Onions

A Tokio N'umber short film

Release: Feb 26, 2014

Duration: 15m

Genres:

Actors: Miku Yoshino, Atsushi Fujinomizu, Yumika Noma, Akira Nishide, Takuya Sorimachi, Takehiro Hosoki, Yuji Komori